วิดีโอแนะนำ ของเอ๊าเลยดอทคอม

หลังจากมีข่าวการปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 100,000 บาท และใครที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ทำให้มนุษย์เงินเดือนจะได้มีเงินใช้จ่ายมากขึ้น หรือ เก็บออมกันมากขึ้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ การเสียภาษี หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียบ้าง ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล, ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี, กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และ วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

การปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 มีอะไรใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปบ้าง ?

การปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 60 นี้ มีจุดเด่นๆก็ตรงที่ ใครที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาทนั้น ไม่ต้องเสียภาษี แต่ยังมีค่าลดหย่อนใหม่ กับ โครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มกันที่ ค่าลดหย่อนใหม่กันเลย มีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้าง

-สำหรับผู้มีเงินได้ส่วนบุคคลจากเดิม 30,000 บาท เพิ่มเป็น 60,000 บาทต่อปี

-สำหรับคู่สมรสจากเดิม 30,000 บาท เพิ่มเป็น 60,000 บาทนั่นเอง

-สำหรับค่าลดหย่อนจากการมีบุตร จากเดิมลดหย่อนบุตรคนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คนนั้น จะเพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท ซึ่งไม่จำกัดจำนวนบุตรครับ อีกทั้งยังยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตรด้วย

-สำหรับคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

-สำหรับกองมรดก จากเดิม 30,000 บาท ปรับเป็น 60,000 บาท

-สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมหุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท ปรับเป็นให้หักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

จากการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ค่าลดหย่อนใหม่ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สำหรับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่นี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ต่อไปดูกันว่า โครงสร้างการการจัดเก็บภาษีแบบใหม่นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

- สำหรับผู้ที่รายได้ไม่ถึง 150,000 บาท ต่อปี จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 150,001-300,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 5%

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 300,0001-500,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 10%

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 500,001-750,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 15%

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 750,001-1,000,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 20%

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 25%

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 2,000,001-5,000,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 30%

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ 5,000,001 บาทขึ้นไป ต่อปี จะต้องเสียภาษี 35%

ซึ่งสำหรับผู้ที่จะต้องเสียภาษี โดยไม่หักค่าลดหย่อนอะไรเลยจะต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง ได้สรุปรายจ่าย สำหรับพนักงานหรือผู้ที่เงินเดือนรายได้อื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีในปี 2560 ซึ่งการที่เราต้องเสียภาษีนั้นจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ได้คำนวณไว้คร่าวๆกันแล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นข้อมูลตามในตาราง

ตารางคำนวณแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560

tax 60

powered by social2s
Go to top