บอกเล่าเก้าสิบ

ความเชื่อเรื่องการตั้งศาลพระภูมิไว้ที่บ้านมีมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเป็นความเชื่อที่ถูกสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วอายุคน เพราะเชื่อว่าองค์เทพที่ประทับอยู่ในศาลพระภูมิจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และมีความเจริญก้าวหน้า 

Go to top